เลือกสถานที่ เชียงใหม่ 6


เชียงใหม่-ลำปาง (152 )

บ.ไทยพัฒนกิจขนส่ง จก. (รถตู้บลูไนน์)

เชียงใหม่-ลำพูน ( 181)

บ.ลำพูนพัฒนาเดินรถ จก. (หจก.เชียงใหม่ขนส่งมวลชน)