ตาก - พิษณุโลก (สุโขทัยยานยนต์)

ตาก - พิษณุโลก สาย 128


รายละเอียด

รถตู้ตลาดริมเมย – แม่สอด – ตาก – พิษณุโลก

จุดจอดรถ : สถานีขนส่งผู้โดยสาร บขส แม่สอด 

โทร. 080-5391532, 089-7582781


กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางบริษัทก่อนการเดินทางทุกครั้ง จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ : 13.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม

15/02/2023

19:06 22/06/2024 19,458