กรุงเทพฯ - หนองบุญมาก (มิตรภาพทัวร์)

กรุงเทพฯ - หนองบุญมาก สาย31


รายละเอียด

เส้นทางเดินรถ : โชคชัย โนนเพชร กอโจด คลองสารเพชร บ้านใหม่แหลมทอง หนองหัวแรด หนองบุญมาก บ้านใหม่ไทยเจริญ ซับตะคร้อ หนองมัน หนองกี่ เย้ยปราสาท ขามน้อย สระขาม หนองหว้า โนนแดง สะเดาหวาน สำราญ โคกกลาง ห้วยหิน โนนงิ้ว โนนศรีคูณ บุ่งช้าง หนองโคลน โคกสว่าง หนองหัวช้าง หนองมะค่า สำโรง ศรีชวา ผไทรินทร์ หนองผะองค์ หนองม่วง กระเบื้อง โนนสูงน้อย หนองหงส์ หนองบัวลี ไทยสามัคคี


จุดจอดรถ
หมอชิต 2

097-1977775

ช่องขายตั๋ว A1 ช่องจอด 100,101,102

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

04/08/2018

23:07 21/07/2024 8,256