หนองคาย - บึงกาฬ (หนองคายโพนพิสัยบึงกาฬเดินรถ 2512 จำกัด)

หนองคาย - บึงกาฬ สาย834


รายละเอียด

เส้นทางผ่าน : บขส.หนองคาย-ดงเจริญ-หินโงม-บ้านบง-หมากก่อง-ฝายแตก-บ้านเดื่อ-หัวหาด-บ้านพวก-ปากสวย-ท่ารถโพนพิสัย-นิคมดงบัง-กุดบง-บ้านโนน-กลุ่มพัฒนา-น้ำเป-โปร่งสำราญ-รัตนวาปี-หนองคอน-ผักขะ-เปงจาน-บ้านต้อน-ปากคาด-ห้วยไม้ซอด-ห้วยก้านเหลือง-โคกสะอาด-นาโซ่-ไทยเจริญ-หอคำ-แก่งอาฮง-ไคสี-ท่าสะอาด-คำหมื่น-ห้วยเซือมเหนือ-บขส.บึงกาฬ-ในเมือง-หอนาฬิกา

เวลาเดินรถ

หนองคาย :

6.00-14.00 น. รถออกทุก 40 นาที

14.00-18.00 น. รถออกทุก 1 ชั่วโมง

บึงกาฬ :

เที่ยวแรก 5.50 น.

เที่ยวต่อไป 6.40-15.20 น. รถออกทุก 40 นาที

เที่ยวต่อไป 16.10,17.00 น.


จุดจอดรถ

เวลาเดินรถ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

04/09/2018

20:09 28/09/2023 18,559